Звіт директора

Строїнецького НВК Савчук Л.І. про діяльність закладу

в 2019/2020 навчальному році

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи протягом 2019/ 2020 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено наказом №178 від 23.03.2005 року Міністерством освіти і науки України.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»«Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти. 1. Законів України: - “ Про освіту”; - “Про загальну середню освіту ”; - ”Про охорону праці”; - "Про виховання дітей та молоді”; - «Про мови»; - «Про дошкільну освіту»; - «Про охорону дитинства»; 2.Загальнодержавних актів у сфері освіти: -Національна доктрина розвитку освіти. -Національна стратегія розвитку освіти. -Державний стандарт початкової загальної освіти. -Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. -Конвенція про права дитини. 3 -Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. -Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти. -Педагогічна Конституція Європи. -Загальна Декларація прав людини -Державна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства -Концепція Нової української школи -Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти -Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності 4. Положення що регламентують роботу закладу -Типове положення про атестацію педагогічних працівників. -Положення про державну підсумкову атестацію. -Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні". -Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів". -Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу. -Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. -Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України. -Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт. -Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. -Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. -Положення про психологічну службу. -Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу. -Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка. -Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року». -Положення про малу академію наук учнівської молоді. -Положення про групу продовженого дня. 5. Державні стандарти. Нова українська школа: Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти». Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи». Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на

здійснення державної політики в галузі освіти, впровадження концепції НУШ, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада.

Освітній процес відбувався в одну зміну. Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019-2020 навчального року в закладі було 9 класів, із них 1-4 класів – 4 класи ; 5-9 класів – 5 класів. Мова навчання – українська.

Станом на 29.05.2020 року кількість учнів становила 87 осіб. Середня наповнюваність учнів по класах складала близько 9,6 осіб.

Три класи-класи з інклюзивним навчанням. Не працювала жодна ГПД.

У дошкільному підрозділі виховуються в середньому 22 дітей у двох ріновікових групах. Підготовка до школи здійснюється за програмою «Дитина».

Застосовується електронна реєстрація дітей до дошкільного підрозділу і вже вдруге реєструються учні 1 класу

У школі протягом останніх років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий педагог після першого уроку збирає дані про учнів, відсутніх на уроках, класні керівники уточнюють причини відсутності учнів та заповнюють журнали обліку відсутності учнів на уроках. Кожний класний керівник веде облік відсутності учнів свого класу, збирає документи про причину відсутності кожного учня, довідки про хворобу, заяви батьків, пояснювальні записки.

Була організована робота щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку. Усі діти охоплені навчанням.

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статуту української мови як державної. Навчальний процес здійснюється українською мовою. Щодо виконання Закону України ,,Про мови” та Державної програми розвитку і функціонування української мови, слід відмітити, що школа - заклад з українською мовою навчання. Щорічно перевіряється стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі українською мовою оформлені куточки державної символіки. Учні школи брали участь у конкурсі виразного читання , у районному конкурсі ім.П.Яцика, у районному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, конкурсах дослідницьких робіт та інших .

Методична робота у 2019/2020 навчального року була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

У 2019/2020 навчального року педагогічний колектив школи продовжив роботу над методичною проблемою„Підвищення якості освіти шляхом вдосконалення професійної компетентності педагогів та інформатизації освітнього процесу ”.

Структура методичної роботи закладу включає такі форми методичної роботи:

Методичні об»єднання:

- методоб’єднання вчителів початкових класів;

- методоб’єднання вчителів суспільно – гуманітарного дисциплін;

- методоб’єднання вчителів природничо – математичного дисциплін;

- методоб’єднання класних керівників;

Постійно – діючі семінари:

- психолого – педагогічний семінар

Творча група

- школа підвищення педагогічної майстерності

Індивідуальні форми роботи:

- консультації

- самоосвіта;

- відвідування занять;

- курсова перепідготовка;

- атестація

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2019/2020 навчальний рік.

Протягом 2019/2020 н.р. на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2019/2020 н.р.та затвердження плану методичної роботи на 2019/2020 н.р.

- про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2019/2020 н.р.;

- про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2019/2020 н.р.;

- організація наставництва . Затвердження індивідуальних планів роботи з молодими вчителями;

- презентація методичних доробок вчителів, що атестуються;

- схвалення матеріалів досвіду роботи вчителів, що атестуються;

- про підсумки проведення І етапу олімпіад та підготовка до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад;

- про підготовку та проведення педагогічної ради «Про якість знань і навчання учнів у І семестрі 2019/2020 н.р., організація внутрішньошкільних моніторингів.

- Компетентнісний підхід у змісті початкової школи та дошкільної освіти та крізь призму Концепції «Нової української школи»

- Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково – методичних проблем.

Науково – методична діяльність.

Особливу увагу в підвищення фахової майстерності педагогів приділяється проведенню різних форм науково – методичної діяльності.

Протягом 2019/2020 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їх роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання,визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність шкільних методоб’єднань було сплановано на основі плану роботи школи на рік та Перспективного плану розвитку школи. Проведено заплановані засідання методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої конференції, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019/2020 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингів, та науково-методичні питання.

Згідно плану протягом року було проведено 14засідань методичних об»єднань. Члени методичнихоб’єднань активно долучились до вивчення і обговоренняновихдокументів МОН України, щостосуютьсяреформиосвіти.Питання, яківиносились на засіданняметодичнихоб’єднань, знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденнійроботівчителів. Цеможнабулопрослідкувати на уроках вчителів, виховних заходах, якіпроводилисяпротягом семестру згідно плану.

У 2019/2020 н.р. розпочато роботу Школи удосконалення педагогічної майстерності. Відповідно до плану роботи було заплановано 5 засідань . Проте вдалось провести тільки 3 засідання. 25.09.2019 р. – заняття на тему « Організація роботи школи»; 13 .01.2020 р. - «Використання сучасних педагогічних технологій як засіб розвитку особистості в умовах упровадження Концепції Нової української школи»; 05.02.2020 р – « Сучасний учитель : нове бачення української школи».

Протягом року були проведені проводились різні методичні форми роботи з педагогічними кадрами . Зокрема:

- круглий стіл « Нова українська школа: основи стандарту» ( 25.10.2019 р.)

- тренінг з вчителями « Особистість вчителя та обдарована дитина»

( 29.10.2019 р.)

- круглий стіл « Шляхи і форми підготовки учнів до олімпіад» ( 08.11.2019 р.)

- тренінг з педагогами «Формування фахової компетентності вчителя »

( 17.12.2019р.)

- Методичний практикум « Ранкова зустріч. Що це і як ?» ( 13.01.2020 р.)

- Круглий стіл « Домашнє завдання. Яким воно має бути?» ( 13.01.2020 р.)

- « Діловий кошик» : « Проектні технології як засіб підвищення мотивації та інтересу учнів до навчання та шляхи іх застосування при вивченні природничо – математичних дисциплін» ( 24.01.2020 р.)

- тренінг з вчителями : «Інклюзивне навчання.Рівні можливості для кожного.»( 28.01.2020 р.)

- тренінг « Вправи та ситуації в стилі коучінг» ( 05.02.2020 р.)

- круглий стіл « Використання здоровозберігаючих технологій на уроках у початкових класах» ( 21.02.2020 р.)

- тренінгові заняття «Діти з ООП які вони.»( 25.02.2020р.)

- вебінар « Організація дистанційного навчання учнів» ( 20.03.2020 р.)

- вебінар – обговорення « Професійний стандарт вчителя» ( 08.05.2020р.)

- вебінар « Організація закінчення навчального року» ( 07.05.2020 р.)

Упродовж 2019/2020 н.р. проведено усі заплановані предметні тижні, крім тих які припали на період карантину.

з 02.09 по 06.09.2019 - Олімпійський тиждень ( вчитель Галушка В.В.), з 07.10-по 11.10.1019 тиждень математичної творчості ( вчитель Гергеліжіу Р.В..),з 21.10 по 25.10.2019 тиждень біології та основ здоров»я ( вчитель Савчук Я.Й.), з 04.11 по 08.11.2019 тиждень української мови та літератури ( вчителі Нікітіна А.І. Савчук Л.І.), з 11.11 по 15.11.2019 тиждень зарубіжної літератури (вчитель Нікітіна А.М), з 02.12 по 06.12.2019 Всеукраїнський тиждень правових знань (вчитель Супрович В.Д.)

з 02.12 по 06.12.2019 Тиждень інклюзивної освіти ( психолог Туряниця С.М., асистент учителя Савчук О.О., асистент учителя Урсу Х.А..)

початкових класів ( 20.01 - 24.01) – керівник Меглей Д.Ф.

англійської мови ( 03.02 - 07.02) – вчителі Агратіна Х.Ю. та Ротару А.М.

Звіти про проведенняметодичнихтижнівузагальнено та висвітлено на сайтішколи у розділі «Методична робота». У серпні 2019 року проведено оглядкабінетів.

Особливу увагу відводили роботі з молодими вчителями . Був виданий наказ « Про організацію роботи з молодими вчителями» , в якому були визначені наставники та затверджений план роботи з молодими вчителями.

Атестація

Протягом 2019/2020 н.р. проведено чотири засідання атестаційної комісії. Затверджено план роботи атестаційної комісії на 2019/2020 н.р., список педагогічних працівників, які підлягають атестації, графік проведення засідань атестаційної комісії. Протягом ІІ семестрі вивчалися результати роботи педагогічних працівників, які атестуються та проведення творчого звіту. За результатами атестації 1 учитель підтвердив категорію « спеціаліст» , 1 – встановили « спеціаліст другої категорії» , 1 – підтвердили « спеціаліст вищої категорії»

Курсова перепідготовка

Курсова перепідготовка здійснювалась 2019/2020 н.р. згідно з перспективним планом. У 2019 -2020 р. пройшла курси Савчук Я.Й., вчитель біології ( свідоцтво № 3345-19 від 06.12.2019 р.) Гергеліжіу Р.В. пройшла 17 – годинне навчання в рамках курсу « Родинна твердиня» на семінарі ВГО « Міжнародний шкільний проект» спільно з Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 28 -31 жовтня 2019 року. Учитель 11 листопада 2019 року взяла участь у семінарі при ЧІППО « Духовно – моральна складова загальнолюдських цінностей як одна з найважливіших компонентів особистостей педагога».

Крім того, Меглей Д.Ф. та Нагірна Т.В.., вчителі початкових класів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти в умовах НУШ. З 13.12 по 15.12 заступник директора з навчально-виховної роботи Нікітіна А.М. пройшла курси підвищення кваліфікації з питань «Про організаційний та навчально-методичний супрові навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти міста Чернівців відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». 28.11.2019 року прослухала 8 - годинний семінар-тренінг з елементами майстер-класу «Система внутрішнього забезпечення якості освіти (організаційно-методичні та психологічні аспекти)».

Білоус Д.В. пройшов підвищення кваліфікації як педагог – організатор за дистанційною формою за навчальним модулем « Організація масових заходів, відзначення державних та народних свят»(свід. № 2069-20)

Інформаційно – видавнича діяльність

Публікації вчительки Агратіни Х.Ю. опубліковані на сайті naurok.cоm.ua « Самостійна робота з теми Doingthings» ( сертифікат № ДБ – 2003152394 від 02.03.2020).

Вчитель Савчук Л.І. здійснила науково – методичну експертизу підручника «Українська мова . 7 клас»

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів.

Ротару А.М. – Всеукраїнська інтернет конференція « Мислення логічне, креативне, критичне» ( свідоцтво № К28-714579)

Меглей Д.Ф.- участь у вебінарах

- на платформі Всеосвіта: « Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину»; « Життя у стилі еко. Хто чи навчають цьому в сучасній школі» ( 23.03.2020 р.); « Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу» ( 24.0.2020 р.)

- на платформі « На урок»: « Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації для профі і не тільки»; « Використання багатофункціональних практично – діяльнісних посібників на заняттях»

( 25.03.2020 р); « Підтримка дітей з особливими освітніми потребами»

( 17.04.2020р.)

Калараш М.Г.

- участь в районній НЕконференції на тему « Практичне використання LЕGO НА уроках» ( 08.01.2020 р.)

на платформі « На урок»: « Розвиток уяви в різні вікові періоди»( 27.04.2020 р.) « Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання»

( 4.05.2020 р.); «Цікаві ідеї» ( 6.04.2020 р.); « Емоційний розвиток дітей» ( 12.05.2020 р.); « Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації для профі і не тільки»( 24.03.2020 р.);» Шкільна дошка – ігрове поле вчителя» ( 22.05.2020 р.)

-на сайті НУШ : Всеукраїнська інтернет конференція « Мислення логічне, креативне, критичне» ( 11.04.2020 р.)

Нагірна Т.В.

- на платформі Всеосвіта : « Розвиток уяви в різні вікові періоди»( 27.04); « Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання»( 30.04); « Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії»( 14.05)

- на платформі « На урок»: « Мотивація до навчання під час карантину»( 16.04);« Дослідницька діяльність в екологічному вихованні учнів початкових класів»( 30.04); « Проведення виховної роботи класним керівником в умовах карантину»

12.05)

Нікітіна А.І.

- на платформі NZ.UA «Використання публічних освітніх порталів України для дистанційного навчання, ведення документообігу та звітності у ЗЗСО» (13.04) на - платформі « На урок»: «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання»( 22.04) «Проведення виховної роботи класним керівником в умовах карантину» ( 08.05.2020 р.)

«Контент на уроках української мови та літератури для формувального оцінювання»( 05.05.2020 р.)

Супрович В.Д.

- на платформі Всеосвіта:

26.03.2020-«Єфективна взаємодія вчителя і асистента-складові успіху роботи в інклюзивному класі.»

09.04.2020-«Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання.»

Савчук Я.Й.

- на платформі « На урок»: « Використання можливостей « На урок» для дистанційного навчання» ( 24.03.2020 р.); « Використання сервісу Zoomдля проведення дистанційних занять» ( 25.03.2020 р.) « Проведення виховної роботи класним керівником в умовах карантину» ( 12.05.2020 р.)

Нікітіна А.М.

на платформі « На урок»:

Формування комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами

( 18.05.2020р.)

Інтернет олімпіада – сучасний інструмент дистанійногонавчаннята перевірки знань.

( 05.05.2020р.)

Особистий професійний блог учителя:дизайн, контент , просування.( 05.05.2020р.)

Гергеліжіу Р.В.

08.04 – онлайн-марафон : Освіта під час карантину

13.04 – вебінар-навчання на платформі NZ.UA : Ознайомлення з основними складовими системи. Переваги роботи для закладу освіти. Актуальні модулі

21.04 – вебінар-навчання на платформі NZ.UA: Підключення закладу, ведення бази, надання доступу вчителям, батькам і учням до системи ел. щоденників

05.05 - Інтернет-олімпіада – сучасний інструмент дистанційного навчання та контролю знань ( « На урок»)

28.05 - STEM-заходи в онлайн-просторі: нові ідеї та способи втілення

Урсу Х.А.

- на платформі Всеосвіта: Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання( 10.04) Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради.( 27.04) Ефективна взаємодія вчителя і асистента - складова успіху роботи в інклюзивному класі ( 18.05)

на платформі « На урок»:

Електронні освітні ігрові ресурси – нові можливості для інклюзивної освіти( 22.04)

Співпраця вчителя та його асистента в інклюзивному класі. (30.04) Вчительська компетентність у сфері інклюзії.( 14.05) (Не) страшна інклюзія: особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ( 21.05) Корекційні методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. ( 25.05)

- на платформі EdEra:

« Недискримінаційний підхід у навчанні» (13.03-15.04)

«Участь батьків у організаціїї інклюзивного навчання» (23.04-24.04)

«Забезпечення права на освіту дітей з ООП» (ДН ІППОЧО)( 04.05 – 13.05)

Савчук О.О.

- на платформі Всеосвіта:

20.03.2020- «Підтримка дітей з ООП:практичні поради»

25.03.2020-«Практичні поради,щодо організації дистанційного навчання під час карантину.»

26.03.2020-«Єфективна взаємодія вчителя і асистента-складові успіху роботи в інклюзивному класі.»

06.04.2020- «Життя і навчання під час карантину.Практичні поради психолога.»

09.04.2020-«Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання.»

30.04.2020-«Онлайн - інструменти для створення навчального відео та скринкартів.»

04.05.2020-«Ігрові педагогічні прийоми:як пробудити в учнів інтерес до навчання.»

22.05.2020 Всеукраїнський онлайн-марафон «Освіта під час карантину»

- на платформі « На урок»:

01.04.2020- «Нестрашна інклюзія»

Агратіна Х.Ю.

- на платформі « На урок»:

« Як працювати на платформі Zoom» ( 9.04.2020 р.); « Викладання іноземної мови в умовах карантину» ( 16.04.2020 р.) «Проблеми в онлайн – навчанні»

( 30.04.2020р.)

Галушка В.В. виступив на НЕконференції з

Результативність роботи з обдарованими дітьми

Проаналізувавши участь вихованців школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, адміністрацією школи вказано на достатню роботу з виявлення обдарованих дітей. Як наслідок – десять переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади:

Список

переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін

№ з/п П.І.П. Клас Предмет Місце Учитель
1. Томулець Дана 8 Укр.мова та література ІІ Нікітіна А.І.
2. Тока Ксенія 9 Укр.мова та література ІІ Савчук Л.І.
3. Тока Ксенія 9 Правознавство ІІІ Супрович В.Д.
4. Єфтемієва Юлія 9 Зарубіжна література ІІІ Нікітіна А.М.
5. Лукіян Ірина 8 ІКТ ІІІ Гергеліжіу Р.В.
6. Ботезат Данило 9 ІКТ ІІІ Гергеліжіу Р.В.
7. Білоус Еріка 6 Математика І Гергеліжіу Р.В.
8. Скрипник Петро 7 Математика ІІ Гергеліжіу Р.В.
9. Тока Ксенія 9 Географія ІІ Нікітін А.О.
10. Скрипник Петро 7 Хімія ІІІ Скрипник К.І.
11. КочервейВікторія

Результати участі у районній гімназіаді і творчих конкурсах

№ з/п П.І.П. Місце Учитель
1 Команда теніс ІІІ Галушка В.В.
2 Команда футбол ІІІ Галушка В.В.
3 Івасюк Анастасія « Буковинська зіронька» ІІ Білоус Д.В.
4. Скрипник Ірина « Мій рідний край» ІІІ Білоус Д.В.
5 АгратінаМіхаєла « Новорічна композиція» ІІІ Нікітіна А.І.

Проаналізувавши результативність , слід вказати, що погіршились результати участі учнів у ІІ етапі олімпіад у порівнянні з попередніми роками.

Результативність учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах

І місце ІІ місце ІІІ мсце
2015 - 2016 - 3 10
2016-2017 - 5 5
2017-2018 1 7 8
2018-2019 1 4 11
2019-2020 1 4 5

Учнішколи брали активну участь у різноманітних конкурсах, організованихвідділом освітиНовоселицької ОТГ:

- Міжнародний конкурс з українськоїмовиім. П. Яцика (3-9 класи);

- Міжнародниймовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка;

- Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру» (2- 4класи) – 27 учнів.

Також діти 3-4 класів активно працюють на платформі Vchiua.

Проте у 2019/2020 навчальному році жоден учитель не брав участь у конкурсі «Учитель року – 2020». Також жоден учитель початкових класів не зареєструвався на проходження сертифікації .

В цілому план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019/2020 навчального року виконаний.

Проте необхідно зосередити увагу над вирішенням проблемних питань, таких як:

- Опануванням формами роботи з дистанційного навчання учнів та педагогів;

- Активізацією інформаційно – видавничої діяльності педагогів та експериментально – дослідницької діяльністі педагогів;

- Організації співпраці із закладами вищої освіти, освітніми установами

-удосконалення форм методичноїроботи з педагогічними кадрами, проводячи такі форми роботи , як вебінари, он-лайн педчитання, майстер- класи;

- посилення роботи з виявленняобдарованихдітей, якісноїпідготовкиучнів до олімпіад;

- участь у фаховихконкурсах;

- створенняелектроннихпортфоліо, методичнихкейсів.

Виховна робота

Виховна робота була спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641.

Головна мета виховної роботи у 2018-2019 навчальному році – формування громадянина — патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з попередження правопорушень.

Виховна робота у школі проводиться за такими напрямками:

§ родинно-сімейне,

§ патріотичне,

§ трудове,

§ естетичне,

§ екологічне .

§ превентивне

§ формування здорового способу життя

Виховна робота працює за змістом виховної діяльності

• Ціннісне ставлення до себе.

• Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

• Ціннісне ставлення до праці.

• Ціннісне ставлення до природи.

• Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

• Ціннісне ставлення до суспільства і Держави.

Реалізація завдань виховної роботи у 2019-2020 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

• години спілкування (години класного керівника);

• батьківські збори

• різноманітні заходи та свята,

• дистанційне навчання.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У Строїнецькому НВК діє методичне об’єднання класних керівників, яке очолює вчитель фізичної культури, класний керівник 7-го класу: Галушка Валентин Валентинович.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2019-2020 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Протягом року в школі було проведено Місячники:

• Вересень – Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури та спорту, місячник правил дорожнього руху «Увага, діти на дорозі!;

• Жовтень – місячник військово-патріотичного виховання, місячник санітарної очистки та благоустрою;

• Листопад – Місячник превентивного виховання;

• Грудень – Місячник патріотичного виховання;

• Січень – Місячник громадського виховання;

• Лютий – Місячник морального виховання.

На превеликий жаль, цей рік був дуже важким. З’явився страшний вірус «COVID-19». Через цей вірус всі шкільні заклади пішли у карантин. Тому нам не вдалося дотриматись плану ВР на 2019 – 2020н.р.. Були заплановані ще:

• Березень – Місячник художньо-естетичного виховання;

• Квітень – Місячник екологічного виховання;

• Травень – Місячник родинного виховання.

Протягом року в школі було проведено тематичні тижні:

Вересень:

• Тиждень превентивного виховання.

• Олімпійський тиждень.

• Всеукраїнський тиждень проти булінгу.

Жовтень:

• Тиждень екологічного виховання.

• Тиждень патріотичного виховання.

Листопад:

• Тиждень трудового виховання.

• Тиждень патріотичного виховання.

Грудень:

• Тиждень родинного виховання.

• Тиждень патріотичного виховання.

• Тиждень морально-естетичного виховання.

Січень:

• Тиждень превентивного виховання.

• Тиждень патріотичного виховання.

Лютий:

• Тиждень превентивного виховання.

• Тиждень патріотичного виховання.

Учні школи брали участь у таких загальноміських заходах та кокурсах:

• #ВітаємоНовоселиця

• #ДеньВишиванки2020

• «Буковинська зіронька»

• «Галерея мистецтв»

При підтримці адміністрації Строїнецького Навчально-виховного комплексу були проведені акції :

- акція «Милосердя»

- Благодійний ярмарок

- акція «Милосердя» до дня людей з особливими потребами

З метою пропаганди здорового способу життя запроваджено програми та акції, проводяться конкурси плакатів названої тематики. Класні керівники та класоводи проводять бесіди різної тематики: «Куріння та здоров’я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики – спробувати чи ні?», «Звідки беруться наркомани?», «Наркотики і хвороби». Також проводяться серйозні розмови з батьками та індивідуальні бесіди з учнями.

Діти брали участь у шкільних і позашкільних виставках творчих робіт (малюнки, плакати), спортивних заходах.

Правовиховній роботів школі приділяється велика увага. Робота проводиться у двох напрямках : просвітницькому та профілактичному. Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику.

Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в класних керівників.

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі працює Рада з профілактики правопорушень, за допомогою якої:

- здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);

- розроблено правила для учнів;

- проводяться бесіди з правової тематики;

- проводяться тижні правових знань;

- розглядається питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;

- учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями.

До роботи у виховному напрямку було залучено працівники ювенальної поліції.

Були проведені тематичні виховні заходи у І та ІІ семестрі 2019– 2020 н.р.

Назва Хто відповідає за проведення Клас Дата
Урочиста лінійка, Квест-гра та флешмоб присвячені Дню знань Адміністрація школи Білоус Д.В. Класні керівники Вчителі - предметники 1-9 02.09.2019
Олімпійський тиждень Галушка В.В. 1-9 З 03.09 по 06.09
Змагання з футболу «Шкіряний м’яч» Галушка В.В. 5-9 06.09.2019
«У здоровому тілі – здоровий дух» Галушка В.В. 1-9 04.09.2019
Всеукраїнський тиждень проти булінгу Туряниця С.М. Білоус Д.В. 5-9 16.09 – 20.09
День вчителя Білоус Д.В. Класні керівники Учнівське самоврядування 1-9 04.10.2019
Гра-квест «Козацькі пригоди» Гульпе Л.Я. Калараш М.Г. Нагірна Т.В. Меглей Д.Ф. 1-4 11.10.2019
Змагання «Козацькі забави» Білоус Д.В. Класні керівники 5-9 кл 5-9 11.10.2019
Благодійний ярмарок Білоус Д.В. Класні керівники 1-9 18.10.2019
Свято «Золота осінь» Білоус Д.В. Класні керівники 1-9 25.10.2019
День визволення України від нацистських загарбників Білоус Д.В. 9 28.10.2019
Конкурс-огляд читців поезій українською мовою Савчук Л.І. 5-9 11.11.2019
Виховний захід «Без верби і калини нема України» Нікітіна А.І. 6-7 11.11.2019
Диспут «Що таке щастя» Савчук Л.І. 6-9 12.11.2019
Вистава «Пригоди Тома Сойєра» Нікітіна А.М. 1-9 15.11.2019
Міжнародний день толерантності Туряниця С.М. Савчук О.О. Білоус Д.В. 5-9 15.11.2019
День Гідності і Свободи України Білоус Д.В. 1-9 21.11.2019
Акція "Запали свічку" до Дня пам'яті жертв голодомору Білоус Д.В. 1-9 22.11.2019
"Жнива скорботи" до Дня пам'яті жерт голодомору Білоус Д.В. 5-9 22.11.2019
"Знай і поважай Конституцію України» Супрович В.Д. 5-9 9.12.2019
"Права людини" Супрович В.Д. 1-4 10.12.2019
«Чи знаєш ти свої права?» Супрович В.Д. 5-9 13.12.2019
День Святого Миколая Білоус Д.В. 1-9 19.12.2019
«Кіборги вистояли, не встояв бетон» Білоус Д.В. 7 16.01.2020
«Соборність України. Від діда-прадіда» до Дня Соборності Супрович В.Д. 5-9 22.01.2020
«Ніколи не забудемо» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Супрович В.Д. 5-9 27.01.2020
В.з. пам’яті Героїв Крут Білоус Д.В. 5-9 29.01.2020
«Афганістан болить в моїй душі» Білоус Д.В. 5-9 17.02.2020
Акція «Янголи, що полетіли» присвячена пам’яті розстрілам Героїв Небесної Сотні Білоус Д.В. 1-9 20.02.2020
В.з. «А Сотня відлетіла в небеса» до Дня Героїв Небесної Сотні Білоус Д.В. 5-9 20.02.2020
Міжнародний День рідної мови Класні керівники 1-9 21.02.2020
«Веселий коло грай» Гульпе Л.Я. 1-4 10.02.2020
«Немає щастя без здоров’я» Калараш М.Г. 1-4 11.02.2020
«Бджола мала, а й та працює» Нагірна Т.В. 1-4 12.02.2020
«Безпечний інтернет» Гергеліжіу Р.В. 5-9 24.02.2020
«Морський бій» Гергеліжіу 5 27.02.2020
«Зустріч випускників різних поколінь» Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 29.02.2020
Челлендж «Дотримуйтесь правил гігієни» Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 6.04.2020
Челлендж «#дизенфекціяважливішезавсе#сидітьвдома» Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 10.04.2020
Челлендж#залишайсяВдома Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 14.04.2020
Учнівський флешмоб#Все_буде_добре Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 18.04.2020
Флешмоб#ВітаємоНовоселиця до Дня міста Новоселиця Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 5.05.2020
День перемоги Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 09.05.2020
День матері Білоус Д.В. Учнівське самоврядування 1-9 10.05.2020
ДеньВишиванки2020 Білоус Д.В. Класні керівники Учнівське самоврядування 1-9 21.05.2020
СвятоОстанньогоДзвоника Адміністрація школи Білоус Д.В. Класні керівники Учнівське самоврядування 1-9 29.05.2020
День захисту дітей Білоус Д.В. Класні керівники Учнівське самоврядування 1-9 1.06.2020

Під час 2019-2020 навчального року виникали безліч проблемних питань, стосовно виховної роботи в школі. Виникали проблеми, як у педагога-організатора так і у класних керівників та класоводів. Головною проблемою було залучення дітей до проведення виховних заходів, до участі у акціях, конкурсах, квестах, флешмобів, челленджів.

Найважчим була організація виховної роботи під час карантину, який почався в середині ІІ семестру. Було організовано дистанційне навчання. Вчителі та діти опановували нову систему освіти. Не дивлячись на це, ми брали участь у флешмобах, челленджах, акціях, проводили виховні бесіди та навіть вдалося організувати свято «Останнього дзвоника» - онлайн. За допомогою плідній праці вчителів та учнівському самоврядуванню.

Велика увага приділяється питанню охорони дитинства. У соціально-педагогічному паспорті школи відображені всі категорії дітей, які можуть потребувати і потребують допомоги. Ці діти користуються особливою увагою, вивчаються умови їх проживання, матеріальний стан сімей, де вони виховуються, при потребі надається необхідна допомога.

З метою профілактики дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться виховні класні години. Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань ОП та ТБ з 1 по 9 клас.

Соціальним педагогом та шкільним психологом Туряницею С.М. регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка, пропуски занять та запізнення на уроки без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній поліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

Соціальний педагог займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

• налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей , ювенальної поліції;

• збір інформації на дітей пільгового контингенту та подання в різні соціальні установи: в районне управління освіти, службу в справах дітей;

• консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту різних пільгових категорій;

• збір, оформлення та постанова дітей на внутрікільний облік дітей пільгового контингенту;

• обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

• посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги;

• створення та щомісячне оновлення «Банку даних дітей пільгового контингенту».

Класні керівники, педагоги школи в 2019-2020 навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, зустрічі та відвідування ветеранів, екскурсії, консультації, години спілкування. Учні знайомляться з різними обрядами, традиціями, звичаями.

В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: презентації, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми.

Школа бере участь і посідає призові місця в районних і обласних олімпіадах, конкурсах, фестивалях. Переможці районних, обласних олімпіад і конкурсів заносяться до районного і обласного банків обдарованих дітей. Школа входить до складу творчих груп, що працюють з проблеми виховання обдарованих дітей на рівні району і області.

Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 № 139) бібліотека Строїнецькогонавчально – виховного комплексу здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

У своїй роботі бібліотекар керувалася Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку», Інструкцією «Про порядок, доставку та комплектування та облік літератури». Робота проводилась за планом, складеним на 2019/2020 навчальний рік.

У бібліотеці учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати літературу з певної теми. Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, постійно працюю над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

Згідно з річним планом роботи закладу на 2019-2020 навчальний рік у своїй діяльності використовувала різноманітні форми роботи з читачами.

У 2019/2020 навчальному році були проведені бібліотечні бесіди «День Незалежності» , «Подорож сторінками книги» (5-6 клас), «Мова- багатюща людська криниця» (7-8класи), «Символіка України» (3-4 класи), «Збереження книг, підручників» (1-4 класи), «Ми чуємо тебе Кобзарю, скрізь століття», «Як берегти книгу»(1-2 класи), бібліотечні уроки «Твій друг – підручник» (6-9 класи), «У світі книг»(1-2 класи), «Вимоги до книжок»(5 клас), «Правила збереження підручників»(3 клас), «Правила поведінки з книгою»(1-2 класи).

З 6.03 по 29.05 (під час карантину) працювала за окремим планом, який є на сайті закладу. Була створена онлайн-бібліотека (Медіатека),що допоможе педагогам у роботі.

Систематично веду роботу щодо оформлення виставок до всіх знаменних і пам’ятних дат. Для зручності користування фондом в бібліотеці оформлені :

- тематичні полиці-виставки «Нові надходження», «Ким бути?», «За здоровий спосіб життя», «Україна: з минулого в майбутнє», «З любов`ю до рідного краю», «Нові надходження».

Протягом року були підготовлені книжкові виставки : «День знань», «Painea -izvorulvietii», «Золота осінь», «Всеукраїнський День бібліотек», «Дім без книги-день без сонця», «небесна сотня», «День пам’яті загиблих під Крутами», «Йде з краю в край Святий Миколай», «Новорічне Свято», «Христос народився, славімо його».

З метою поліпшення роботи щодо збереження підручників і книг, виховання поваги до праці людей, які їх створюють, а також залучення підростаючого покоління до книги як джерела знань, культурних надбань та цінностей народу України у І семестрі проведено загальношкільні рейди перевірки підручників «Підручник у моєму портфелі»

В бібліотеці є вільний доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів.

Організація харчування дітей та учнів у навчальному закладі

Важливим аспектом збереження здоров'я дітей та учнів є створення умов для раціонального їх харчування протягом перебування у навчальному закладі. Організація харчування регламентується ст. 35 Закону України від 11.07.2001 52 № 2628-III «Про дошкільну освіту» (із змінами), ст. 21 Закону України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (із змінами), ст. 5 Закону України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» (із змінами), Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постановами Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), від 22.10.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), спільними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2006 № 620/563 «Про невідкладні заходи щодо організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», розпорядженням голови Новоселицької міської ради від 29.08.2019 №114-р «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної , загальної середньої освіти Новоселицької ОТГ у 2019-2020 н.р.», рішенням ХХVІIІ позачергової сесії Новоселицької районної ради VII скликання від 19.12.2019 № 2-28/19 «Про районний бюджет на 2020 рік», враховуючи планові бюджетні призначення на 2020 бюджетний рік, передбачені на придбання продуктів харчування іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами протягом 2019-2020 навчального року у закладі безкоштовним харчуванням за рахунок доходів районного бюджету було здійснено для: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (підставою є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту); дітей у закладі батьки яких є учасниками бойових дій. На початку навчального року кухарем було складено і затверджено в ДПСН перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню. Розроблена картотека страв. Середня вартість харчування однієї дитини у дошкільному відділенні для дітей віком до трьох років становить 17,00 грн./день а для дітей віком від трьох років – 22,00 грн./день. Батьківська плата за харчування дітей у дошкільному відділенні проводилась у розмірі 60% від вартості харчування однієї дитини дошкільного віку на день. Середня вартість харчування одного учня, що забезпечується безкоштовним харчуванням на 2020 рік у шкільному відділенні закладу становить 16,00 грн./день. На харчоблоці запроваджено абонементну систему розрахунку за харчування учнів, і цього року таким чином харчувалося 65-68 здобувачів освіти. Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківським комітетом школи.

У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на загальношкільних батьківських зборах, нарадах при директорові. Виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Шкільна їдальня знаходиться на балансі міської ради. Всі продукти харчування завозяться централізовано. Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів. Ретельно слідкується за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Були розроблені та затверджені на педагогічній раді програми-передумови та введення в дію плану НАССР. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважти задовільною.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією апарату виконавчого комітету Новоселицької ОТГ. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплата за спожиті школою енергоносії. Протягом опалювального сезону температурний режим відповідав нормам. Теплове господарство було підготовлено своєчасно до опалювального періоду 2019-2020 н.р. Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються (за необхідності), або оприбутковуються. Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, школи поступово оновлюються, заплановано провести косметичні роботи усіх коридорів школи. Обслуговуючий персонал проводять побілку бардюр, приводять у належний стан клумби біля школи, скошують траву. Організація фінансової діяльності закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових документів Мінфіну України та Міносвіти і науки України. В 2019-2020 н.р. у закладі були проведені наступні ремонтні роботи; - сантехнічні роботи; обладнання спортивної кімнати. Було отримано 10 парт та 10 стільців для учнів 1 класу, ноутбук, принтер , ламінатор та дидактичні матеріали для першого класів НУШ. Також обіцяють цього року також закупити для 1 класу необхідне.

Протягом навчального року в школі було проведено заходи щодо економії бюджетних коштів: встановлено щоденний контроль за використанням енерго-, тепло-ресурсів; діє режим економії під час канікул, вихідних днів; відбувається часткова заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі . Колектив школи разом з учнями приймав активну участь у Всеукраїнський акції з благоустрою «За чисте довкілля» та в Дні благоустрою.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

- освітній процес має позитивну тенденцію розвитку;

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально- психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку освітнього закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

- школа намагається підтримувати свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально- технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.

2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення освітнього процесу.

3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній основі.

4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.

5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань допрофільного навчання.

6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.

7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності освітнього процесу.

8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.

9. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази методичного кабінету.

10. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень

11. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.

12. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

13. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.

14. Створити умови для змістовного дозвілля здобувачів освіти .

15. Спрямувати зусилля педагогічного колективу освітнього закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.

16. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.

17. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.

18. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.

19. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників освітнього процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.

20. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально- технічної бази та дбайливе її використання.

21. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та зміцнення здоров`я учасників освітнього процесу

22. Забезпечити педагогічну підтримку здобувачів освіти. у збереженні і зміцненні здоров`я.

23. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників освітнього процесу.

24. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

25. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією харчування здобувачів освіти.

Діяльність закладу висвітлюється на сайті закладу.

Керівник освітнього закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність.Стиль керівницва нашої школи більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути об»єктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, , свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.

З 01.08.2020 починається процес реорганізації закладу на філію опорного закладу, де посада директора вже з 01.09.2020 не буде, а буде завідувач філії.

Дякую всім за роботу, підтримку і розуміння.

Нехай Бог нас оберігає від усього лихого. Душевного вам спокою і Божої благодаті.

22.06.2020

Кiлькiсть переглядiв: 317

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.