ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

Протокол № 4

від 26.11.2018 р.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

СТРОЇНЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2018-2023 роки

ЗМІСТ
Паспорт Програми розвитку 3
Вступ 6
Концепція розвитку закладу на 2018-2023 рр.
1. Загальні положення 8
2. Мета та завдання 9
3. Основні шляхи реалізації Концепції 11
4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 12
Шляхи реалізації програми розвитку закладу.
1. Розділ «Освітній процес» 13
2. Розділ «Науково – методичне забезпечення освітнього процесу» 15
3. Розділ «Творчі здібності учнів» 17
4. Розділ «Управління закладом» 19
5. Розділ «Кадрове забезпечення освітнього процесу» 21
6. Розділ «Інформаційно - освітнє середовище» 23
7. Розділ «Виховна система» 25
8. Розділ «Здорова особистість» 28
9. Розділ «Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу» 30

2

Паспорт Програми розвитку
Назва Зміст Програми
Тип програми Програма розвитку Строїнецького НВК
Підстава для Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення
Розробки освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі
Програми
Нормативно- Конституція України
правова база Закони України:
Програми «Про освіту»;
«Про загальну середню освіту»;
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
«Про захист персональних даних»;
Конвенція про права дитини;

Постанови, Розпорядження Кабінету Міністрів України:

• від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

• від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

Накази Міністерства освіти і науки України:

• від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

• від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

• від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», який зареєстровано Міністерством юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016

• від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник», який зареєстровано Міністерством юстиції України 24.05.2018 за № 621/32073

• від 25.06.2018 № 677 «Про затвердження Порядку створення групп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»

• від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи»

• від 27.02.2018 № 208 «Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької та французької) відповідно до Концепції «Нова українська школа»»

• від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

• від 13.02.2018 № 137 «Примірний перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи»

3

• від 05.08.2016 №948 "Про затвердження змін до навчальних програм 1-4
класів загальноосвітніх навчальних закладів"
• від 12.01.2016 №8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"
• від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп
дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і
виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку
поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах"
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН
від16.06.2015 №641)
Концепція Нової української школи
Мета Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи
Програми освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави;
забезпечення ефективного управління розвитком закладу.
Завдання • Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної
Програми компетентностей учнів.
Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних
педагогічних технологій.
• Впровадження здоров’язберігаючої технології в освітній процес.
• Створення толерантного середовища у закладі.
Розвиток комунікативних здібностей учнів.
Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку
обдарованих дітей і молоді.
• Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.
• Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із
метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.
• Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.
• Приведення матеріально-технічного стану закладу у відповідність із
потребами сучасної освіти.
Термін
реалізації 2018 - 2023 рр.
Програми
Етапи Організаційно-проектувальний етап – листопад –грудень 2018 року:
реалізації • розробка Програми, Концепції розвитку закладу;
Програми визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку школи;
Аналітико-практичний етап –грудень 2018 року – вересень 2022 року.
практична реалізація Програми;
• організація моніторингового спостереження за результатами виконання
заходів Програми.
Заключний етап –жовтень 2022 - грудень 2023 року
• аналіз результатів виконання Програми розвитку Строїнецького НВК
поширення позитивного досвіду;
4
• визначення перспектив подальшої роботи.
Ресурсне Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.
забезпечення Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських
Програми організацій у якості консультантів.
Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних
ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо);
підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.
Структура • Вступ.
Програми • Концепція розвитку закладу на 2018-2023 рр.
• Шляхи реалізації програми розвитку закладу (розділи).
Очікувані Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти
результати відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.
Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
Підвищення якості вихованості школярів.
Створення позитивного іміджу школи, підвищення її конкурентноздатності.
Показники Поліпшення якісних показників ДПА, результатів предметних олімпіад.
ефективності Зростання позитивного іміджу закладу та конкурентноздатності школи на
Програми ринку освітніх послуг.
Збільшення контингенту учнів.
Контроль, Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування.
корекція та
оцінювання
Програми

5

Вступ

Підготовка Програми розвитку Строїнецького навчально-виховного комплексу на 2018 -2023 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження сучасних інформаційних технологій у освітній процес. Сучасне суспільство переходить до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма визначає основні шляхи розвитку закладу. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, у тому числі й комп’ютерного програмування, включаючи спілкування через Інтернет.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість

6

освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських розділів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Розділи, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

- Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

- Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

- Організація роботи з обдарованими дітьми.

- Професійний розвиток педагогічних кадрів.

- Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

- Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти.

Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу на найближчі роки.

7

Концепція розвитку закладу на 2018-2023 рр.

1. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами,

є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі. Концепція Нової української школи, Державний стандарт початкової освіти

та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно - комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт початкової освіти та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Відповідно до Концепції Нової української школи заклад працюватиме на засадах “педагогіки партнерства". Основні принципи цього підходу:

• повага до особистості;

• доброзичливість і позитивне ставлення;

• довіра у відносинах;

• діалог - взаємодія - взаємоповага;

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність

за нього, горизонтальність зв'язків);

8

• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей)

Основна мета діяльності закладу – це безперервний процес підвищенняефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

- Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

- Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

- Вільне володіння двома іноземними мовами.

- Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

- Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці,

професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

- Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування

ІКТ.

- Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

- Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

2. Мета та завдання

Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної такомунікаційної культури учасників освітнього процесу.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності:

9

• створення належних умов для функціонування системи освіти закладу, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

• здійснення комплексної інформатизації закладу через створення інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх інформаційних технологій у освітній процес, систему тестового оцінювання знань;

• сприяння гуманізації відносин в закладі та сім'ї,

• забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків;

• забезпечення суттєвого зростання якості освіти, створення комплексу умов рівного доступу до неї;

• впровадження заходів у освітній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

• запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

• створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;

• модернізація матеріально-технічної бази закладу;

• створення умов впровадження початкової освіти Нової школи, яка поділяється на два цикли:

• перший, адаптаційно-ігровий (1-2 класи);

• другий, основний (3-4 класи).

• створення умов впровадження базової середньої освіти Нової школи, яка поділяється на два цикли:

• перший, адаптаційний (5-6 класи);

• другий, базове предметне навчання (7-9 класи).

• створення умов впровадження профільної середньої освіти Нової школи,

в рамках якої старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання:

10

• академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання в університеті;

• професійне, яке яке поряд зі здобуттям повної загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує можливість продовження освіти).

3. Основні шляхи реалізації Концепції

Умови реалізації Концепції

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Коцепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

• перехід на концептуальну форму розвитку освіти в закладі.

• впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті;

• оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської діяльності;

• організаційне та функціональне оновлення діяльності науково-методичної служби;

• реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі школи перед громадськістю.

Очікувані результати реалізації заходів Програми

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

– формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;

– впорядкування інформаційного обміну баз даних;

– автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

– мотиваційний аспект набуття знань учнями;

11

– розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

– формування в учнів навичок ефективного спілкування;

– формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

– формування випускника Нової школи:

• особистості,

• патріота,

• інноватора;

– створення безпечного толерантного шкільного середовища;

– формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

– надати доступ педагогічним працівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

– підняти освітній процес на новий якісний рівень;

– створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої і позашкільної освіти;

– залучення громадськості, батьків, учнів до належного функціонування закладу.

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Концепція розвитку реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених бюджетом Новоселицької міської ради на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригуватиметься бюджетом Новоселицької міської ради та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

12

Шляхи реалізації програми розвитку закладу.

1. Розділ «Освітній процес» Мета:

• забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів;

• створення сприятливого середовища для навчання, самовираження і самореалізації учнів;

• створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання.

Завдання:

• забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

• виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;

• розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності;

• забезпечення наступності між початковою загальною освітою та базовою і повною загальною середньою освітою.

Пріоритети:

• запровадження сучасних форм і методів навчання;

• забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;

• формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

13

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Залучення до навчання дітей 6- Розв’язання проблем Адміністрація,
річного віку (бесіди з батьками) наступності та 2018-2023 вчителі
перспективності між
дошкільним закладом та
школою
2. Організувати розробку та Підвищення якості Адміністрація,
впровадження методичних знань учнів, що 2018-2023 вчителі
рекомендацій щодо моніторингу підтверджується
оцінювання досягнень учнів результатами
зовнішнього
незалежного оцінювання
3. Організація інклюзивного Забезпечення права Адміністрація
навчання учнів дітей з особливими освітніми потребами на здобуття повної 2018-2023 вчителі
загальної середньої
4. Забезпечення учнів підручниками Створення оптимальних Адміністрація
умов для здобуття 2018-2023 вчителі
освіти
5. Забезпечення формування в учнів Здійснення цілісної Адміністрація
високої мовної культури системи розвитку 2018-2023 вчителі
демократичної
самосвідомості учнів,
виховання любові до
України і почуття
державного патріотизму
6. Організація науково-дослідницької Зростання кількості Адміністрація
роботи учнів учнів, які беруть участь 2018-2023 вчителі
у Всеукраїнських
конкурсах, олімпіадах
7. Реалізація Концепції Нової Створення умов для Адміністрація
української школи здобуття початкової 2018-2023 вчителі
освіти

14

2. Розділ «Науково – методичне забезпечення освітнього процесу»

Мета:

• підвищення якості науково-методичної роботи з забезпеченням різноманітних форм навчання;

• підвищення ефективності освітнього процесу;

• стимулювання самоосвіти та творчого пошуку вчителів.

Завдання:

• забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

• забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних кадрів;

• вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки вчителів;

• стимулювання вчителів до самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу;

Пріоритети:

• ефективність науково-методичної роботи;

• самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя;

• участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.

15

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Створити умови для підвищення Підвищення рівня 2018-2023 Адміністрація
професійної майстерності та рівня фахової компетентності
методичної підготовки педагогічних педагогічних
кадрів працівників, сприяння їх
самовдосконаленню та
самоосвіті
2. Своєчасно надавати різноманітні Результат роботи 2018-2023 Адміністрація
інформаційні послуги та консультації вчителя – ефект
розвитку учнів
3. Створювати умови для оволодіння Використання 2018-2023 Адміністрація
педагогами інноваційними інноваційних методик у вчителі
методиками своїй роботі
4. Забезпечувати вчителів електронними Розвиток професійного 2018-2023 Адміністрація
засобами навчального призначення самовдосконалення
для підтримки вивчення окремих вчителів
предметів
5. Забезпечити умови для ефективної Підвищення 2018-2023 Адміністрація
роботи методичних об’єднань кваліфікаційного рівня керівники
вчителів ШМО
6. Проводити різноманітні методичні Удосконалення 2018-2023 Адміністрація
заходи з педагогами (колективні: методичної роботи вчителі
семінари-практикуми, педагогічні школи; здатність
читання, науково-практичні педпрацівників до
конференції, методичні оперативні ініціативної, творчої,
наради, семінари; групові: методичні пошукової діяльності
об’єднання, творчі групи, школи
молодого вчителя, перспективного
педагогічного досвіду; індивідуальні:
наставництво, самоосвіта,
стажування, консультації, курсова
перепідготовка).
7. На кожного вчителя завести Підвищення науково- 2018-2023 Адміністрація
індивідуальну методичну карту з теоретичної, методичної вчителі
метою моніторингу динаміки та психологічної
зростання його професійного підготовки педагогічних
творчого потенціалу. працівників

16

3. Розділ «Творчі здібності учнів»

Мета:

• створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей;

• створення умов для реалізації творчого потенціалу та обдарованості.

Завдання:

• допомога і підтримка обдарованих дітей;

• раннє виявлення та розвиток творчих здібностей учнів;

• об’єднати зусилля закладу, установ, громадських організацій, сім’ї у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей;

• забезпечення наступності в роботі з обдарованими дітьми в початковій, середній і старшій школі

• удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді.

Пріоритети:

• створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей;

• залучення учнів до роботи в наукових секціях Малої академії наук, до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості.

17

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Поповнювати банк даних Створення системи 2018-2023 Адміністрація
«Обдаровані діти» пошуку, розвитку та вчителі
підтримки обдарованої
молоді
2. Участь учнів у Всеукраїнських Збільшення проценту 2018-2023 Адміністрація
учнівських олімпіадах, конкурсах, учнів, які беруть участь вчителі
турнірах, фестивалях, у в конкурсах різного
Міжнародних інтелектуальних та рівня
творчих змаганнях.
3. Створення умов для розкриття, Збільшення кількості 2018-2023 Адміністрація
розвитку та реалізації творчих, учнів, які займаються вчителі
навчально-дослідницьких науково-дослідницькою
здібностей учнів діяльністю
4. Створення умов для підтримки Консультування батьків 2018-2023 Адміністрація
дітей в умовах сімейного та педагогів вчителі
виховання
5. Створення умов для розвитку Підвищення якості 2018-2023 Адміністрація
здібностей учнів шляхом освітнього процесу, вчителі
організації індивідуальної роботи з забезпечення
ними, роботи у гуртках. інтелектуальних потреб
учнів
6. Забезпечення участі учнів закладу в роботі МАН Збільшення проценту 2018-2023 Адміністрація
учнів, які приймають вчителі
участь в конкурсах,
дистанційних олімпіадах
різного рівня
7. Забезпечити науково-педагогічний Підвищення рівня 2018-2023 Адміністрація
супровід роботи вчителів з науково-методичного та вчителі
обдарованими дітьми інформаційного
забезпечення
педагогічних
працівників, які
проводять роботу з
обдарованою молоддю
8. Узагальнювати передовий Поширення передового 2018-2023 Адміністрація
педагогічний досвід вчителів, що педагогічного досвіду вчителі
працюють з обдарованими дітьми вчителів, які працюють з
обдарованими дітьми

18

4. Розділ «Управління закладом»

Мета:

• вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи;

• забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних вимог.

Завдання:

• забезпечення оптимальної структури школи;

• сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики школи;

• створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;

• вдосконалення навчально-матеріальної бази школи;

• здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності закладу;

• формування сучасної педагогічної культури батьків.

Пріоритети:

• управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності;

• забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;

• залучення громадськості для підвищення ефективності освітнього процесу.

19

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. - організація освітнього процесу; Організація та 2018-2023 Адміністрація,
- виконання нормативних забезпечення оптимальних, вчителі-
документів; стабільних умов для предметники
- вдосконалення освітнього процесу
внутріньошкільного контролю.
2. Управління освітнім процесом Об’єднання зусиль 2018-2023 Адміністрація
закладу. Проведення педагогічних педагогічного колективу
рад. школи для підвищення
рівня освітньої роботи,
упровадження в практику
досягнень педагогічної
науки й передового
педагогічного досвіду
3. Впроваджувати модель громадсько- Вивчення громадської 2018-2023 Адміністрація
державного управління школою на думки та поширення її на вчителі-
засадах рівноправної участі усіх прийняття управлінських предметники
учасників у забезпеченні рішень
ефективності освітнього процесу
4. Створення цілісної системи Підвищення якості 2018-2023 Адміністрація
управління, забезпечення якісного освітнього процесу.
рівня контрольно-аналітичної Розвиток творчого
діяльності відповідно до сучасних потенціалу кожного
вимог вчителя
5. Забезпечити ефективну роботу Ради Спільна робота Ради 2018-2023 Адміністрація,
школи. школи та органів місцевого батьки
самоврядування
6. Раціональний та доцільний розподіл Покращення роботи всіх 2018-2023 Адміністрація
функціональних обов’язків між сфер шкільної діяльності
адміністрацією, учителями
7. Забезпечення життєдіяльності школи Залучення позабюджетних 2018-2023 Адміністрація
коштів, покращення
роботи з охорони праці та
соціального захисту
8. Адміністративно-господарська Покращення матеріально- 2018-2023 Адміністрація
робота технічної бази школи
9. Звіт директора перед громадськістю, Постійне інформаційне 2018-2023 Адміністрація
колективом забезпечення, гласність
10. Забезпечити систематичний Інформованість вчителів, 2018-2023 Адміністрація
інформаційний супровід освітнього учнів, батьків у роботі
процесу на шкільному сайті та школи
стендах

20

5. Розділ «Кадрове забезпечення освітнього процесу» Мета:

• підвищити престиж педагогічної професії у суспільстві;

• створити систему планомірного поповнення школи висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу результативність професійної діяльності педагогічних кадрів;

• створити сприятливі умови для життя та професійної діяльності педагогічних працівників, забезпечити їхні конституційні права.

Завдання:

• оптимізація кадрового забезпечення школи;

• підвищення ролі учителя у формуванні суспільства;

• підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення підготовки педпрацівників, їх професійної діяльності

Пріоритети:

• обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках;

• стабілізація кадрового складу школи;

• підвищення професійного рівня педпрацівників;

• поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної діяльності вчителів.

21

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Визначення потреби в педагогічних Стабілізація кадрового 2018-2023 Адміністрація
працівниках складу школи
2. Забезпечення систематичного Ріст професійної 2018-2023 Адміністрація
підвищення кваліфікації майстерності, розвиток
педпрацівників; впровадження творчої ініціативи,
сучасних інформаційних технологій забезпечення
ефективності освітнього
процесу
3. Внесення пропозицій щодо Моральне та 2018-2023 Адміністрація
нагородження державними та матеріальне
відомчими нагородами та відзнаками стимулювання вчителів
працівників школи у вищі органи
управління освітою
4. Удосконалення професіоналізму та Підвищення якості 2018-2023 Адміністрація
методичної майстерності вчителів, освіти вчителі
широкого використання нових
технологій
5. Організація роботи з молодими та Виявлення найбільш 2018-2023 Вчителі -
малодосвідченими вчителями. активної, талановитої наставники
молоді.
6. Проведення психолого – Підвищення ролі 2018-2023 Адміністрація
педагогічних консиліумів, вчителя у формуванні вчителі
психолого-педагогічних семінарів з особистості
метою удосконалення
взаємовідносин «учитель – батьки –
учень».
7. Забезпечити участь вчителів у Підвищення 2018-2023 Вчителі
педагогічних конкурсах з метою професійного рівня
висвітлення та розповсюдження педагогічних
передового педагогічного досвіду. працівників

22

6. Розділ «Інформаційно – освітнє середовище» Мета:

• забезпечення якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у освітньому процесі;

• створення єдиного освітнього інформаційного середовища;

• підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування в них навичок самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації.

Завдання:

• модернізація комп’ютерної техніки,

• використання послуг всесвітньої мережі Інтернет;

• широке впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

• придбання ліцензійного програмного забезпечення;

• перепідготовка педкадрів, продовження навчання педагогічних працівників по оволодінню комп’ютерною грамотністю.

Пріоритети:

• впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність;

• комп’ютеризація освітнього процесу.

23

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Розвиток інформаційного простору Забезпечення якості 2018-2023 Адміністрація
закладу навчання та Вчителі
комплексного підходу до
використання сучасних
інформаційно –
комунікаційних
технологій в освітньому
процесі
2. Формування баз даних педагогічних Якісно новий рівень На початку Секретар
працівників школи, учнів функціонування системи навчального
управління освітньому року
процесом та школою в
Цілому
3. Інформатизація управління школою, Скорочення часу, 2018-2023 Адміністрація
у тому числі: виділеного на прийняття
- інформатизація діяльності управлінських рішень, за
адміністративно-управлінської рахунок упровадження
ланки; та експлуатації систем
- інформатизація управління перетворення інформації
навчально-пізнавальною
діяльністю учнів;
- інформатизація управлінської
діяльності учнів
4. Інформатизація методичної роботи Створення електронної 2018-2023 Адміністрація
школи. бази шкільної бібліотеки
та тематичних цифрових
архівів інформаційних і
методичних ресурсів з
навчальних предметів
5. Упровадження інформаційно- Розширення доступності 2018-2023 Адміністрація
комунікаційних технологій у інформаційних ресурсів
освітній процес Школи
6. Інформатизація діяльності бібліотеки Запровадження 2018-2023 Бібліотекар
передумов розробки та
упровадження
електронних документів
7. Формування інформаційної культури Організація доступу 2018-2023 Вчитель
учасників освітнього процесу учнів, педагогічних інформатики
працівників до Вчителі
вітчизняних і світових Учні
інформаційних ресурсів
8. Функціонування шкільного сайту Зацікавленість учнів у 2018-2023 Вчитель
створенні сторінки або інформатики
пошуку матеріалу для
сайту

24

7. Розділ «Виховна система» Мета:

• удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;

• виховання вільної особистості, активної у виборі власної життєвої позиції, свідомого громадянина України.

Завдання:

• удосконалення системи виховної роботи, спрямованої на розвиток особистості дитини;

• реалізація у процесі роботи, системного, творчого підходів до організації виховного процесу в класних колективах;

• оптимальне поєднання форм організації виховної роботи;

• розвиток діяльності органів учнівського самоврядування,

Пріоритети:

• створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості;

• стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

• виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей

25

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Здійснювати виховний процес Організація виховного 2018-2023 Педагог-організатор Класні керівники
відповідно до діючих процесу на основі
державних програм, інших принципів, державних
нормативних актів, що програм, нормативних актів,
обумовлюють виховну роботу що дозволяють виховати
в школі соціально-активну, освічену,
моральну і фізично здорову
особистість.
2. Удосконалювати систему Формування в учнів 2018-2023 Педагог-організатор Класні керівники
виховної роботи закладу, громадської та правової
впроваджувати нові технології свідомості, почуття власної
та методики виховання дітей та гідності, творчого мислення,
учнівської молоді відповідальності, правових
норм, духовного багатства.
3. Здійснювати виховну роботу в Забезпечення умов для 2018-2023 Педагог-організатор Класні керівники
класних колективах, розвитку творчого
керуючись «Основними потенціалу особистості,
орієнтирами виховання учнів перспектив її саморозвитку в
1-11 класів загальноосвітніх колективі, розширення та
навчальних закладів» (наказ поглиблення
Міністерства освіти і науки внутрішкільних зв’язків,
України, молоді та спорту забезпечення успішності
України від 31.10.2011року № спільної діяльності дітей і
1243 ), Концепцією дорослих.
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
4. Здійснювати правове та психологічне забезпечення виховного процесу з дітьми – сиротами та дітьми з малозабезпечених сімей. Формування високоморальної особистості та її самореалізації на основі 2018-2023
Педагог-організатор
Класні
всебічного розвитку керівники
здібностей дитини з
урахуванням її
психологічних особливостей
та природного потенціалу,
та осмислення
загальнолюдських і
соціальних цінностей світу.
5. Забезпечувати ефективність Збільшення кількості учнів і 2018-2023 Педагог-організатор , психолог, адміністрація
профілактики девіантної батьків, що ведуть здоровий
поведінки дітей та учнівської спосіб життя і систематично
молоді, спрямовувати займаються спортом.
виховний процес на Створення оптимальних
попередження та подолання умов для забезпечення
тютюнопаління, вживання фізичного розвитку
наркотичних та психотропних особистості, збереження її
речовин, профілактики здоров’я.
ВІЛ/СНІДу
26
6 Поєднувати оргнізаційно-педагогічну, родинно-сімейну, національно-культурну, просвітницьку діяльність педагогів, батьків, учнів, місцевої громади Створення гармонійного ,всебічного розвитку дитини, 2018-2013 рр. Педагог-організатор, класні керівники
підготовка її до життя в
існуючих соціальних
умовах, реалізація її
творчого потенціалу,
формування у дітей
моральних цінностей з
позиції добра та
справедливості.
7. Формувати у підростаючого Виховання різнобічно- 2018-2023 Педагог-організатор, класні керівники
покоління основи естетичної та гармонійної особистості
екологічної культури, готової до виконання
патріотичного, громадських і
громадянського, конституційних обов’язків,
національного, трудового збереження духовних
Виховання надбань українського
народу, формування
особистісних рис
громадянина української
держави, екологічної
культури.
8. Відродження національних Формування у молодого 2018-2023 Педагог-організатор, класні керівники
свят та обрядів, національних покоління національних
Традицій якостей, важливого
ставлення до культурної
спадщини, до розвитку
суспільства і культури, до
відновлення духовних
надбань народу.
9. Розширення сфери діяльності Залучення дітей до 2018-2023 адміністрація
учнів шляхом збільшення експедиційної, художньо-
кількості гуртків, спортивних практичної, навчально-
секцій, об’єднань за інтересами пізнавальної діяльності.
10. Поглиблення Усвідомлений вибір учнями 2018-2023 Педагог-організатор класні керівники
профорієнтаційної роботи майбутньої професії,
допомога у подальшому
навчанні або
працевлаштуванні
випускників. Виховання
конкурентоспроможного
випускника на ринку праці

27

8. Розділ «Здорова особистість»

9. Мета програми:

• створення умов для формування здоров’я кожного учасника освітнього процесу;

• формування особистості учня, спроможного розвивати себе фізично та духовно;

• розвиток культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу.

Завдання:

• проведення профілактичної, оздоровчої освітньої діяльності;

• зміцнення здоров’я підростаючого покоління;

• виховання в школярів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

• навчання учнів правилам, нормам безпечної поведінки;

• організація гурткової щодо формування здорового способу життя учнів;

• медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг.

Пріоритети:

• виховання в учня відповідального ставлення до власного здоров’я;

• формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя.

28

Шляхи реалізації

Зміст роботи Очікувані результати Термін Відповідальні
з/п виконання
1. Контроль за станом здоров’я учнів. Моніторинг поглибленого медичного огляду учнів Забезпечення індивідуального підходу у освітньому процесі, створення умов для сприятливого фізичного та психічного розвитку дітей 2018-2023
Педагог-організатор, медичний
працівник
2. Організація навчального дня з Забезпечення 2018-2023 адміністрація
урахуванням санітарно-гігієнічних раціонального режиму
норм: дня учнів, що впливає на
підвищення рівня знань,
поліпшення здоров’я.
3. Індивідуальні, групові, медико – Досягнення високого 2018-2023 Адміністрація
психологічні консультації з рівня мотивації учнів вчителі
проблем здоров’я. Виховні години , щодо ведення здорового
брейн - ринги, дискусії, предметні способу життя
вікторини, години спілкування,
тренінги.
4. Забезпечення контролю за Організація харчування 2018-2023 Адміністрація,
порядком, якістю та дотриманням учнів бракеражна
норм харчування дітей в школі. комісія, Рада
школи
5. Організація профілактичної роботи Формування здорового 2018-2023 Медична
зі збереження здоров’я учнів. способу життя учнів. служба
Проведення шкільних змагань з Психолог,
окремих видів спорту та вчителі
спортивних свят.
6. Залучення учнів до занять спортом Формування здорової 2018-2023 Класні
у спортивних секціях та гуртках особистості, набуття керівники
учнями навичок
здорового способу
життя.
7. Проведення лекцій, батьківських Профілактика шкідливих 2018-2023 Психолог
зборів, конференцій щодо звичок серед підлітків Класні
здорового способу життя із керівники
залученням спеціалістів. Медичний
працівник

29

9. Розділ «Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу» Мета програми:

• забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання:

• провести комплекс енергозберігаючих заходів;

• забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в школі;

Пріоритети:

• здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи.

Очікувані результати

• оновлення матеріально-технічної бази закладу.

• створення сприятливих умов для організації освітнього процесу.

30

Шляхи реалізації

Зміст роботи Відповідальні
з/п
1. Проводити технічний аналіз стану + + + + + Адміністрація
приміщень закладу
2 Проводити поточний ремонт будівлі закладу + + + + + Адміністрація батьки Новоселицька міська рада
3. Благоустрій шкільного подвір’я, заміна огородження, даху, фарбування спортивного обладанання + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
4. Проводити ревізію та реконструкцію освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів). + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
5. Проводити ревізію та реконструкцію теплопостачання + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
6. Проводити інвентаризацію шкільного майна + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
7. Заміна дверей, замків, ручок + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
8. Придбання шкільних меблів + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
9. Здійснювати ремонт та оновлення комп’ютерної техніки + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
10. Придбання спортивного інвентаря + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
11. Забезпечення школи необхідними засобами прибирання (халати, дезинфікуючі та миючі засоби) + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
12. Забезпечення школи прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра) + + + + + Адміністрація
Новоселицька міська рада
13. Забезпечення медикаментами та канцтоварами + + + + + Адміністрація Новоселицька міська рада
14. Забезпечення дотримання техніки безпеки і + + + + + Адміністрація
протипожежної безпеки учасниками
освітнього процессу

31

Кiлькiсть переглядiв: 2831

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.