ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

загальних зборів педагогічного колективу,

працівників школи, батьківського комітету, учнів

Строїнецького НВК

від 29 червня 2018 року

Присутні: працівників школи – 11

батьків – 19

учнів – 1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Звіт директора школи Савчук Л.І.про діяльність за 2017-2018 навчальний рік.
  2. Оцінка діяльності директора учасниками загальних зборів.

1.ВИРІШИЛИ:

Звіт директора закладу прийняти до відома.

2. У таємному голосуванні взяли участь – 31особи.

Визначили роботу директора школи задовільною – 29 особи.

Визначили роботу директора школи незадовільною – 2 осіб.

Вирішили

Вважати роботу директора школи Савчук Л.І.задовільною.

Голова зборів Савчук Л.І.

Секретар зборів Савчук А.А.

Звіт директора

Строїнецького НВК Савчук Л.І. про діяльність закладу

в 2017/2018 навчальному році

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/ 2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено наказом №178 від 23.03.2005 року Міністерством освіти і науки України.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»«Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти. Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодозбереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2017-2018 навчального року в закладі діяло 9 класів, із них 1-4 класів – 4 класи ; 5-9 класів – 5 класів. Мова навчання – українська.

Станом на 30.05.2018 року кількість учнів становила 89 осіб. Середня наповнюваність учнів по класах складала 10 чоловік. Протягом року із школи вибув 1 учень .

Два класи-класи з інклюзивним навчанням. Один учень навчався індивідуально.Не працювала жодна ГПД.

У дошкільному підрозділі виховуються в середньому 38 дітей у двох ріновікових групах. Підготовка до школи здійснюється за програмою «Дитина».Застосовується електронна реєстрація дітей.

У школі протягом останніх років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий педагог після першого уроку збирає дані про учнів, відсутніх на уроках, класні керівники уточнюють причини відсутності учнів та заповнюють журнали обліку відсутності учнів на уроках. Кожний класний керівник веде облік відсутності учнів свого класу, збирає документи про причину відсутності кожного учня, довідки про хворобу, заяви батьків, пояснювальні записки.

На виконання ст.35 Закону України ,,Про освіту”, статті 6 Закону України ,,Про загальну середню освіту”, ст.19 Закону України ,,Про охорону дитинства” Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 ,,Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, наказу

Держкомстату України від 06.11.2007 року № 406 ,,Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 РВК”, ,,Звіт про кількість дітей шкільного віку”, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку. Усі діти охоплені навчанням.

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статуту української мови як державної. Навчальний процес здійснюється українською мовою. Щодо виконання Закону України ,,Про мови” та Державної програми розвитку і функціонування української мови, слід відмітити, що школа - заклад з українською мовою навчання. Щорічно перевіряється стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі українською мовою оформлені куточки державної символіки. Учні школи брали участь у конкурсі виразного читання , у районному конкурсі ім.П.Яцика, , у районному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка . Також учні школи беруть участь у районних шкільних олімпіадах з української мови та літератури .

У листопаді та березні проведено тижні української мови та літератури . Усі шкільні виховні заходи проводяться українською мовою.

У 2017-2018 навчальному році в школі працювало 24 педпрацівники, 7 з яких є сумісниками .83% працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста. Протягом року школа була забезпечена кадрами.

Педагогічні працівника мають : а) кваліфікаційні категорії :

- спеціаліст вищої категорії - 8 осіб ;

- спеціаліст І категорії - 4 осіб ;

- спеціаліст ІІ категорії - 7 особи;
- Спеціаліст - 5 особи.
б) педагогічні звання :
- Учитель- методист - 2 особи
- старший учитель - 4 осіб.

У закладі протягом навчального року працювало педагогів пенсійного віку – 2 особи.

За стажем роботи: до 5 років -4 педпрацівники, 5-10 років-5 педпрацівників,

10-20 років – 9 педпрацівників, вище 20 років – 6 педпрацівників.

За віком: до 30 років – 8 років, 30-40 років – 5 працівників, 40-50 років -8 педпраціників, вище 50 років- 3 педпрацівників.

В квітні повернулася Агратіна К.Ю., звільнилася Козак Ч.В., увільнений педагог-організатор Білоус Д.В.


Для стимулювання професійного творчого росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2017-2018 навчальному році атестувалося 6 вчителів : один учитель на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження педагогічного звання «старший учитель» , один учитель на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», двоє на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» , один на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії . один на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії . Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувалися у 2017 році, провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях МО, на педагогічній раді. Результати атестації :

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджено педагогічне звання «старший учитель» - 1 чол.,

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», підтверджено тарифікаційний розряд асистенту вчителя Нікітіній А.І.

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 чол.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про

педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали кваліметрію оцінювання системи та досвіду роботи.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України ,,Про загальну середню освіту”, ,,Про освіту”, ,,Про колективну та індивідуальну діяльність”, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

У 2017-2018 навчальному році формами методичної роботи з педагогічним працівниками школи були :


- педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів - предметників, МО класних керівників, інструктивно-методичні наради, рекомендації.

На засіданнях методичних об’єднань школи вивчався : зміст програм і їх методичний супровід, опрацьовано наукову та методичну літературу ; зроблено методичні рекомендації , конспекти першого тематичного уроку. Протягом 2017-2018 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителі школи : Калараш М.Г.,Леськов А.О., Ротару Л.М., Меглей Д.Ф., Нікітіна А.І.


З метою обміном досвіду роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметних тижнів. Методичний рівень уроків у більшості випадків був достатнім. Учителі продемонстрували свої методичні знахідки та цікаві форми роботи. Незначна кількість уроків мала традиційну форму організації навчання. На базі РМК педагогами школи були проведені майстер-клас для вчителів української мови і літератури(Савчук Лариса Іванівна та Унгуряну Маріанна Олексіївна), інтегрований семінар-практикум з інклюзивного навчання (Нікітіна Анджела Миколаївна-заступник директора з НВР, Нікітіна Ада Іллівна, асстент вчителя та Туряниця Світлана Михайлівна, практичний психолог), методична студія для вчителів українознавства (Нікітіна Анджела Миколаївна).

Увійшов з 28.09.2017 року у дію новий Закон «Про освіту» .Обговорюється проект нового Закону «Про повну загальну середню освіту».Широким поступом йдемо до Нової української школи.Створюються спільними зусиллями умови для навчання першокласників.Спонсором закладу АПОП «Золотий колос» перераховано 11700 гр.для закупівлі 10 парт для майбутніх першокласників.

Новий зміст ос віти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. Децентралізація та ефективне управ ління, що надасть школі реальну автономію. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.


У 2017-2018 навчальному році навчально - виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях

За підсумками навчального року із 89 учнів 1-9 класів :

- 10 учнів 1 класу – вербально оцінені ;

79 учнів

79 учнів- атестовані.

5 учнів 4 класу пройшли ДПА за курс початкової школи.

В У 2017 – 2018 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на реалізацію Державної національної програми ,,Освіта. Україна ХХІ ст”, Закону України ,,Про освіту”, Закону України ,,Про загальну середню освіту”, Закону України ,,Про охорону дитинства”, «Концепції національно-патріотичного визовання дітей та молоді» .Основними напрямками позакласної та позашкільної роботи є національно-патріотичне, громадянське, родинно-сімейне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, превентивне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості. У відповідності до цих напрямків планується робота з учнями, надається методична допомога класним керівникам, організовується внутрішньошкільний контроль.

Форми роботи визначалися на діагностичній основі і були різноманітними. За

І- ІІ семестр у школі було проведено відповідні місячники, тижні: місячник ,,Увага! Діти на дорозі”, «Безпеки дорожнього руху», «Безпеки життєдіяльності» ,,Здорового способу життя”, ,,Правових знань”, ,,Національно – патріотичного виховання”, «Протипожежої безпеки», «Милосердя», «Профорієнтації», «Екологічного виховання», «Родинно-сімейного виховання» та інші. Проведено ряд великих свят (Свято Першого дзвоника; День Учителя;День туризму і спорту, Благодійний ярмарок , День людей похилого віку, День Святого Миколая, свято 8 Березня, вечір зустрічі шкільних друзів, День Пам’яті та примирення, День Захисника Вітчизни, День ЦЗ, День Соборності, Свято останнього дзвоника та інші).Учні закладу і працівники брали участь у різних благодійних акціях.

На жаль, на базі закладу не працював жоден гурток. Проте учні брали участь у районному конкурсі «Підсніжник»

Проведено предметно – тематичних тижні з усіх предметів .

Учні взяли участь у різноманітних конкурсах.Також заклад брав участь у огляді – конкурсі на кращий харчоблок.


З учнівським колективом працює 9 класних керівників. Робота класних керівників спрямована на роботу з сім’єю, а особливо з неблагонадійними сім’ями та категорійними дітьми. В ході роботи здійснюються рейди-перевірки : обстеження житлово – побутових умов проживання сімей, складено акти обстеження, надана матеріальна допомога дітям з багатодітних сімей (одяг).

У школі діє рада з профілактики правопопрушень , батьківський педагогічний всеобуч. Основними завданнями батьківського педагогічного всеобучу є: поглиблення знань батьків із питання виховання учнів, робота з батьками щодо спільного виховання всебічно-розвиненої особистості, профорієнтація учнів. На загальношкільних батьківських зборах лекції з батьками проводять психолог та соціальний педагог. Класні керівники 1-9-х класів проводять для батьків заняття, застосовуючи різні форми роботи . Класні керівники запрошують до роботи соціального педагога і психолога.

У школі діє самоврядування на чолі школи стоїть Голова,який обирається учнями 5-9 класів на виборах. Діють такі комісії: з питань навчально-виховного процесу, з організації виховної та позаурочної діяльності, , з організації спортивних заходів та охорони здоров»я, соціальної роботи, шкільний прес-центр.

Здійснюється соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в закладі. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів та коридорів.

Результативність роботи закладу

У І етапі конкурсу «Вчитель року» вчитель закладу Галушка Валентин Валентинович здобув 2 місце в номінації «Фізична культура», Унгуряну Маріанна Олексіївна – 4 місце у номінації «Українська мова і література».Вчителька початкових класів закладу Меглей Дана Флорівна друкує свої методичні напрацювання на сайті «Методичний портал».

Двоє учителів-Нікітіна А.М.-вчитель українознавства та Нікітіна А.І.-вчитель трудового навчання – учасники конкурсу «Вернісаж педагогічних ідей»

У ІІ етапі олімпіад взяли участь переможцями стали 11 учнів , що складає 52 % від кількості учнів, заявлених для участі у олімпіадах.
Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад показали, що педагогічним колективом проводиться певна робота з розвитку інтересів учнів до знань. З завданнями учасників олімпіад справилися добре . Високі та добрі результати показали учні на олімпіадах з таких предметів: географії – 100%, біологія – 100%, зарубіжної літератури - 80 %; української мови та літератури (якісний показник - 80%), румунської мови та літератури (90 %).

Слід працювати над підвищенням якості підготовки учнів до олімпіад з цих та інших предметів , які не були залучені до участі в олімпіадах.
Всього учні школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 11 призових місць (52,5 %) ( 2016 -2017 – 54% ), з них: І місце – 1 ; ІІ – 4 місць ( 57%) (2016 -2017 -3 місць) , ІІІ – 7 місць ( 43 %) (2016 -2017 - 4 місць ) .

У ІІ етапі предметних конкурсів вибороли 4 місця ( 44 %) (2016 -2017- 3 призових місця). З них: І – 0 місць ( 2016 -2017- 0 місць ) ; ІІ – 2 місця (2015 -2016 - 1 місце) ,ІІІ –2 місця (2016 -2017 - 2 місця) .

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад посів І місце з географії – Нікітін Роман ( 8 клас). Високі та добрі результати на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та предметних конкурсах продемонстрували такі учні :Лукіян Дана – 9 клас ( 5 призових місця , Нікітін Роман – 8 клас – 1 місце , Нікітін Марина - 9 клас – 2 місця

Сіма Каріна – 2 місця, Скрипник Анна – Марія – 2 місця, Тоака Ксенія – 1 місце . Івасюк Анастасія – 1 місце, Велнічер Катерина - 1 місце.

7 вчителів школи підготували переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та предметних конкурсів.

Серед них найбільшу кількість призерів підготували такі вчителі Нікітін А.О – 2 призера , Нікітіна А.М.- із зарубіжної літератури 2 призерів , з українознавства- 1 призер ; Ротару Л.М.- румунської мови та літератури 2 призерів; Унгуряну М.О. – української мови та літератури - 2 призерів ; Савчук Я.Й. з біології – 1 призер ,; ; Доголіч Л.М. з англійської мови – 1 призер; Скрипник К.І. - 1 призер.

Диплом ІІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та музики «Срібний пролісок» здобула учениця 9 класу Лукіян Д., Руснак Максим – 8 клас здобув диплом ІІІ ступеня в обласному конкурсі учнів відділів народних інструментів музичних шкіл та шкіл мистецтв по класу акордеона, І місце в обласній теоретичній олімпіаді з музичної літератури, Нікітін Роман – 8 клас ІІ місце в обласному конкурсі духових інструментів, І місце в обласній теоретичній олімпіаді з музичної літератури

ІІІ місце в обласному конкурсі кращих читців творчості М. Емінеску –Калараш Марія-5 клас, лауреат ІІІ премії у регіональному фестивалі-конкурсі мистецтв «Джерело надій», Диплом ІІІ ступеня в національному фестиваль-конкурсі франкофонічних пісень, Диплом ІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та пісень «Срібний пролісок»( Ghiocelul de argint) Арад, Румунія, Диплом ІІІ ступеня в національному фестиваль-конкурсі франкофонічної пісні « Співайте друзі», Диплом ІІІ ступеня в ІІІ всеукраїнському фестиваль-конкурсі мистецтва в номінації «Естрадний вокал»-Івасюк Анастасія – 5 клас, ІІІ місце районному конкурсі «Буковинська зірочка » - Білоус Еріка – 4 клас,командні місця : І місце у Міжнародному фестивалі «У криниці бажань» , Шимлеу. румуніяІІІ місце у районних змаганнях до «Дня рятувальника», І місце у районній спартакіаді з футболу, І місце у змаганнях «Шкіряний м'яч», ІІІ місце у спартакіаді з легкої атлетики, Диплом ІІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та музики «Срібний пролісок»(Ghiocelul de argint), Диплом ІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та музики «Срібний пролісок»
(Ghiocelul de argint), дипломанти свята «Маланка -2018, фестивалі «Мерцішор-2018»

ІІ місце (Нікітін Роман – 8 клас» у районних змаганнях зі спортивного орієнтування «Підсніжник» у віковій групі Ч-14.

У Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»(12 учасників, з яких 1 –ІІІ ступеня. 6 учнів нагороджені грамотою), Міжнародній гри зі світової літератури «Sunflower»-2017 (всього учасників 25, 2 учасників дипломи І ступеня Всеукраїнського рівня, 5 дипломів ІІІ ступеня регіонального рівня), конкурсі «Гринвіч»(21 учасник, золотий сертифікат- 2 учнів,срібний – 6 учнів), Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру»- 29 учасників, з них 8 відімінні результати. 13 –добрі.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

- навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально- психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально- виховного процесу та підвищення його ефективності;

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

- школа намагається підтримувати свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально- технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.

2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.

3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній основі.

4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.

5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань допрофільного навчання.

6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.

7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу.

8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.

9. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази методичного кабінету.

10. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень

11. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.

12. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

13. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.

14. Створити умови для змістовного дозвілля учнів .

15. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.

16. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.

17. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.

18. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.

19. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.

20. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально- технічної бази та дбайливе її використання.

21. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників.

22. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і зміцненні здоров`я.

23. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

24. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

25. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією харчування школярів.

Діяльність закладу висвітлюється на сайті закладу.

Результативність роботи Строїнецького НВК

У І етапі конкурсу «Вчитель року» вчитель закладу Галушка Валентин Валентинович здобув 2 місце в номінації «Фізична культура», Унгуряну Маріанна Олексіївна – 4 місце у номінації «Українська мова і література».Вчителька початкових класів закладу Меглей Дана Флорівна друкує свої методичні напрацювання на сайті «Методичний портал».

Двоє учителів-Нікітіна А.М.-вчитель українознавства та Нікітіна А.І.-вчитель трудового навчання – учасники конкурсу «Вернісаж педагогічних ідей»

У ІІ етапі олімпіад взяли участь переможцями стали 11 учнів , що складає 52 % від кількості учнів, заявлених для участі у олімпіадах.
Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад показали, що педагогічним колективом проводиться певна робота з розвитку інтересів учнів до знань. З завданнями учасників олімпіад справилися добре . Високі та добрі результати показали учні на олімпіадах з таких предметів: географії – 100%, біологія – 100%, зарубіжної літератури - 80 %; української мови та літератури (якісний показник - 80%), румунської мови та літератури (90 %).

Слід працювати над підвищенням якості підготовки учнів до олімпіад з цих та інших предметів , які не були залучені до участі в олімпіадах.
Всього учні школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 11 призових місць (52,5 %) ( 2016 -2017 – 54% ), з них: І місце – 1 ; ІІ – 4 місць ( 57%) (2016 -2017 -3 місць) , ІІІ – 7 місць ( 43 %) (2016 -2017 - 4 місць ) .

У ІІ етапі предметних конкурсів вибороли 4 місця ( 44 %) (2016 -2017- 3 призових місця). З них: І – 0 місць ( 2016 -2017- 0 місць ) ; ІІ – 2 місця (2015 -2016 - 1 місце) ,ІІІ –2 місця (2016 -2017 - 2 місця) .

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад посів І місце з географії – Нікітін Роман ( 8 клас). Високі та добрі результати на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та предметних конкурсах продемонстрували такі учні :Лукіян Дана – 9 клас ( 5 призових місця , Нікітін Роман – 8 клас – 1 місце , Нікітін Марина - 9 клас – 2 місця

Сіма Каріна – 2 місця, Скрипник Анна – Марія – 2 місця, Тоака Ксенія – 1 місце . Івасюк Анастасія – 1 місце, Велнічер Катерина - 1 місце.

7 вчителів школи підготували переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та предметних конкурсів.

Серед них найбільшу кількість призерів підготували такі вчителі Нікітін А.О – 2 призера , Нікітіна А.М.- із зарубіжної літератури 2 призерів , з українознавства- 1 призер ; Ротару Л.М.- румунської мови та літератури 2 призерів; Унгуряну М.О. – української мови та літератури - 2 призерів ; Савчук Я.Й. з біології – 1 призер ,; ; Доголіч Л.М. з англійської мови – 1 призер; Скрипник К.І. - 1 призер.

Диплом ІІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та музики «Срібний пролісок» здобула учениця 9 класу Лукіян Д., Руснак Максим – 8 клас здобув диплом ІІІ ступеня в обласному конкурсі учнів відділів народних інструментів музичних шкіл та шкіл мистецтв по класу акордеона, І місце в обласній теоретичній олімпіаді з музичної літератури, Нікітін Роман – 8 клас ІІ місце в обласному конкурсі духових інструментів, І місце в обласній теоретичній олімпіаді з музичної літератури

ІІІ місце в обласному конкурсі кращих читців творчості М. Емінеску –Калараш Марія-5 клас, лауреат ІІІ премії у регіональному фестивалі-конкурсі мистецтв «Джерело надій», Диплом ІІІ ступеня в національному фестиваль-конкурсі франкофонічних пісень, Диплом ІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та пісень «Срібний пролісок»( Ghiocelul de argint) Арад, Румунія, Диплом ІІІ ступеня в національному фестиваль-конкурсі франкофонічної пісні « Співайте друзі», Диплом ІІІ ступеня в ІІІ всеукраїнському фестиваль-конкурсі мистецтва в номінації «Естрадний вокал»-Івасюк Анастасія – 5 клас, ІІІ місце районному конкурсі «Буковинська зірочка » - Білоус Еріка – 4 клас,командні місця : І місце у Міжнародному фестивалі «У криниці бажань» , Шимлеу. румуніяІІІ місце у районних змаганнях до «Дня рятувальника», І місце у районній спартакіаді з футболу, І місце у змаганнях «Шкіряний м'яч», ІІІ місце у спартакіаді з легкої атлетики, Диплом ІІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та музики «Срібний пролісок»(Ghiocelul de argint), Диплом ІІ ступеня в міжнародному конкурсі танців та музики «Срібний пролісок»
(Ghiocelul de argint), дипломанти свята «Маланка -2018, фестивалі «Мерцішор-2018»

ІІ місце (Нікітін Роман – 8 клас» у районних змаганнях зі спортивного орієнтування «Підсніжник» у віковій групі Ч-14.

У Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»(12 учасників, з яких 1 –ІІІ ступеня. 6 учнів нагороджені грамотою), Міжнародній гри зі світової літератури «Sunflower»-2017 (всього учасників 25, 2 учасників дипломи І ступеня Всеукраїнського рівня, 5 дипломів ІІІ ступеня регіонального рівня), конкурсі «Гринвіч»(21 учасник, золотий сертифікат- 2 учнів,срібний – 6 учнів), Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру»- 29 учасників, з них 8 відімінні результати. 13 –добрі.

Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність.Стиль керівницва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки, потрібно бачити те хороше, що є і може бути в нашій школі. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.Хочемо , щоби батьки підтримували педагогів щодо вихованння дітей, не закривати очі на проблеми, тому що лише спільними зусиллями можна досягти результатів.
Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа стане справжньою школою радості.
Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.
Дякую за увагу!

Згідно наказу Міністерства освіти і нау­ки України від 23.03.05, проводиться щорічний звіт директорів про їх діяль­ність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - су­спільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльно­сті в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.

Нашу зустріч, шановні вчителі,вихователі, працівники, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу закінчення навчального року.
Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підго­товки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилю­вання і турбот про дітей.
Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.
2016 - 2017 навчальний рік був нелегким, як для педагогічного, так і для учнівського колективів. Але не зважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості.
Директором школи я працюю вже 16 років. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням міської ради, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.
Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.
Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашого закладу – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю.
У 2016-2017н.р. у школі функціонувало 9 класів, у яких навчалося 88 учнів на початку навчального року, один з учніввиїхав, закінчують навчальний рік 87 учнів; 2 групи дошкільного віку(31 дитина). Вчилися за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося українською мовою, з першого классу учні вивчають, згідно новому Держстандарту, англійську мову. Учні 5-9 класів вивчали ще дві мови: румунську та англійську. Середня наповнюваність класів 9,7 учня. У школі не працювала жодна група продовженого дня.
Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають про позитивний імідж школи . Проблема створення позитивного іміджу навчального закладу досить актуальна. Для цього ми:
- Пропагуємо досягнення школи через Інтернет, друкуючи інформацію про життя і досягнення школи, статті, створили власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів, батьків так і для громадськості.
- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.
- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей і педагогічного колективу.
- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.
- Вивчаємо запити учнів, батьків, потреби ринку праці, створюємо допрофільне навчання. Вчителі відвідують заняття у підготовчій групі, але не проводять підготовчі курси для майбутніх першокласників. Педагогічний колектив запрошував і діточок і їх батьків на екскурсію до школи.
Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі.
«Кожна дитина - проект світу, вона несе в собі особливу місію» - у цих словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ століття, коли перед людством постає завдання - створити нову сутність, оскільки бути Людиною – означає стати нею. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Педагогічний пошук - це пошук інноваційних технологій, форм та методів навчання, які сприяли б особистому розвитку дитини.
Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається з таким чином, щоб не лише дати учневі певні знання, а й спонукати дітей до їх практичного використання, як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, використання під час уроків інтерактивних методів, які допомогли б розкрити творчий потенціал кожної дитини.
Творчий педагогічний колектив школи вважає за необхідне показувати важливість здобуття знань і активної життєвої позиції власним прикладом, тому учителі школи беруть участь в різноманітних конкурсах. Ці конкурси спонукають до самоосвіти, допомагають змінити на краще систему подачі матеріалу на уроці, покращити застосування ІКТ в навчальному процесі, підвищують мотивацію учнів до отримання знань, впливають на результативність навчально-виховного процесу.

Проводяться цікаво і позакласні заходи з предметів в рамках предметних тижнів.

Про плідну працю творчого педагогічного колективу і всієї шкільної родини свідчить участь та перемоги у професійних конкурсах: Вернісаж педагогічних ідей: Галушка О.І.,Калараш М.Г., Савчук Л.І.
Вчителі школи володіють методикою проектних технологій .
Педагогічний колектив і учні беруть активну участь у розробці, організації та проведенні загальношкільних та районних заходів. Презентують свій досвід роботи на рівні школи, проводять семінари. На базі школи працюють методичні об’єднання .
Життя іде, з’являються нові проблеми – як у вихованні дітей, так і в житті школи. Та це під силу колективу творчому і високоерудованому, який постійно віддає свій розум, тепло душі і серця, веде у світ знань.

Учні школи дбають про позитвний імідж закладу .

З метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих дітей у школі, місті, проводяться учнівські предметні олімпіади та конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук. Участь у науково-дослідницькій діяльності надає учням додаткові можливості для саморозвитку та допомагає з вибором майбутньої професії.
З метою організації культурного дозвілля учнів школи, розвитку їх творчих здібностей і обдарувань організовано роботу 2 гуртки:фольклорного та туристичного, які здобувають призові місця..
Проведено зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни 05.05.2017 року.
В школі працює учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Стоян Д.Р.Учні школи займаються волонтерською роботою, беруть часть в акції «Милосердя».Проводяться цікаві шкільні свята.
За останні роки, завдяки наполегливій праці вчителів, щодо покращення іміджу школи і зміцненню її потенціалу, збільшилася кількість учнів в інтелектуальних конкурсах і олімпіадах. В цьому ми відчуваємо підтримку батьків. Ця підтримка виявляється не тільки у тому, щоб оплатити участь дітей в конкурсах, а саме головне - спонукати дітей то творчості, пошуку, до знань. Готуючись до участі у конкурсах і олімпіадах, батьки разом з дітьми занурюються у світ науки, світ знань.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію більше 100 років тому. Але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримкою школи у робочому стані.
Вчасно здійснюється бухгалтерією відділуосвіти оплата за спожиті школою енергоносії та тепло.Виділяються миючі засоби. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, класи поступово поповнюються новими сучасними стендами, проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на території. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядаються учнями школи та двірником. Біляться бордюри, на порядку денному фарбування огорожі.
За рахунок шкільного фонду та спонсорських коштів постійно здійснюється поповнення матеріальної бази предметних кабінетів,поповнюється бібліотечний фонд.

Батьками було порушено питання перобладнання внутрішнього туалету, до початку навчального року буде вирішено питання.

Коштів на утримання закладу не вистачає навіть на захищені статті. Стояло під питаннням питання харчуванння учнів 1-4 класів, але завдяки субвенціям сільської ради учні 1-4 класів заплатили лише за вересень, потім 22 тисяч було виділено сільською радою на придбання ноутбуків. Про видатки, у цьому році, на ремонт приміщень школи, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто немає. Батьки ДНЗ звернулися до Степана Саввича поміняти огорожу, але за допомогою власника, а саме сільської ради, плануємо повністю поміняти огорожу.
Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому, повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, ми використаємо для цього усі можливі резерви: спонсорські і батьківські кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт школи. Ми повинні розраховувати тільки на свої сили. І разом з Вами, батьками, та усіма не байдужими, ми зможемо створити сприятливі та комфортні умови для навчання та виховання наших діточок у школі.
До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет. В кожному класі є батьківські комітети. Члени батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план школи, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту школи та багато інш. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.
Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність.Стиль керівницва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки, потрібно бачити те хороше, що є і може бути в нашій школі. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.Хочемо , щоби батьки підтримували педагогів щодо вихованння дітей, не закривати очі на проблеми, тому що лише спільними зусиллями можна досягти результатів.
Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа стане справжньою школою радості.
Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Строїнецький НВК

вулиця Шевченка, 2,
60308, Чернівецька область, Новоселицький район, село Строїнці
Україна

Дата останньої зміни 11 Січня 2019

Цей сайт безкоштовний!